Industria química

La indústria química s’ocupa de l’extracció i el processament de les matèries primeres, tant naturals com sintètiques, i de la seva transformació en altres substàncies amb característiques diferents de les que tenien originalment, per satisfer les necessitats de les persones millorant la seva qualitat de vida. El seu objectiu principal és elaborar un producte de bona qualitat amb el cost més baix possible, i tractant d’ocasionar el menor dany possible al medi ambient. Les matèries primeres corresponen a diversos materials extrets de la natura amb la finalitat de fabricar béns de consum. Se la pot classificar segons sigui el seu origen: animal, vegetal i mineral.

Existeixen dos tipus d’indústria química:

  • Indústria química de base: utilitzen matèries primeres bàsiques i elaboren productes intermedis que també poden servir de matèria prima per a altres indústries.
  • Indústries químiques de transformació: estan destinades al consum directe de les persones, fan servir productes elaborats per les indústries químiques de base. La química fina, abraça nombroses indústries especialitzades (medicaments, fertilitzants, plaguicides, colorants, etc.).

Per què ens especialitzem?

El sector químic precisa de gasos inerts en moltes de les seves aplicacions, així com un equipament estèril. Aquestes característiques fan imprescindible un alt grau de puresa de l’aire, per la qual cosa en molts casos serà necessària una qualitat de classe 0, aconseguida pels compressors exempts.

Per a la generació de gasos inerts, com el nitrogen, disposem dels compressors necessaris per garantir les prestacions requerides, com la puresa de l’aire.